Renovera och bygga om

 

Här nedan finns råd och tips, samt regler för ombyggnad av din lägenhet.

 

Innehåll

Ombyggnader och förbättringar

Renovera badrum

Ventilationskåpa över spis

Balkong- och loftgångsinglasning

Målning av golv och tak på loftgång eller balkong

Målning av träpaneler på loftgång eller balkong

Betongtak loftgångar

Markis

Nät på balkong eller loftgång (för katter)

Klinker på terrass

Loftgångar

Ändring av tamburdörr

Glas i dörr

Parabol, annan antenn

Ombyggnader och förbättringar


Grundläggande regler för ombyggnad/förändring framgår av föreningens stadgar § 25.

Ombyggnader/förändringar inom din bostadsrätt
Inom din lägenhet har du stor frihet att göra förändringar utan att fråga styrelsen, men, om förändringen rör ventilations- eller värmesystemen måste du alltid fråga styrelsen om tillstånd. Du får t ex inte byta ut spiskåpan mot en kåpa med tryckande fläkt. Alla förändringar som kan påverka fastigheten eller säkerheten måste utföras fackmannamässigt. Det gäller till exempel ändringar av elsystem eller nytt tätskikt i badrum.

FRÅGA FÖRST ÄNDRA SEDAN!

Förutom ventilationen och värmesystemet i lägenheten måste medlemmar fråga styrelsen när det gäller ombyggnader utomhus som inglasningar, markiser, paraboler, ommålning av staket m.m.  Anledningen till att medlemmar måste fråga är förstås att byggnadernas funktion inte får äventyras och att intrycket av vår förening inte får försämras av ”sunkiga” installationer.

VARNING: Spika inte i värmerör!

Om du ska spika eller skruva längs golvsockeln eller vid tröskeln till entrédörr eller balkongdörr måste du förvissa dig om att du inte gör hål på värmerören, som löper längs ytterväggarna runt hela lägenheten, i bredare socklar (plast eller trä) eller under trösklar i yttervägg. Om du gör hål kan du orsaka svåra vattenskador. Förvissa dig alltid om att inga rör ligger i vägen.

KONTAKTA ALLTID STYRELSEN INFÖR RENOVERING AV KÖK OCH BADRUM

När du renoverar badrum

Tänk på att ”locka”, det vill säga sätta för ventilationen om du skall utföra bilnings/slipningsarbeten i badrum. Om man ej gör detta sugsbetongdammet in i ventilationssystemet och kan sätta igen rör ochfilter! Detta har hänt och blivit kostsamt för föreningen.

Påtala detta för din entreprenör!

 Ombyggnader/förändringar utanför din bostadsrätt

För alla ombyggnader/förändringar utanför din lägenhet krävs i princip alltid styrelsens godkännande. Då avses inte möbler, lös inredning etc.

Styrelsens ansvarar för fastigheternas säkerhet men även för deras arkitektoniska och estetiska värden. Därför måste önskemål om ändringar behandlas av styrelsen.

Ventilationskåpa över spis

Om du bygger om ditt kök är det absolut förbjudet att montera en spiskåpa med tryckande fläkt (kolfilterfläkt är OK), eftersom det påverkar ventilationssystemet. Se vidare under fliken Frågor och svar/Köksfläktar  

Balkong- och loftgångsinglasning
Inglasning kräver godkännande av styrelsen. Vingen har ett generellt bygglov för balkonginglasningar t o m 2015-10-25. En bygganmälan måste skickas till Stadsbyggnadskontoret (av den sökande). Bygglovet kräver bland annat glasrutor utan ramar. Den boende är ansvarig för att återställa vid eventuell borttagning av inglasning. Avtal inglasning brf Vingen
Observera att det generella bygglovet inte gäller om du har en marklägenhet eller om du inte har tak över din balkong.

Belysning på balkong
Det är tillåtet att installera belysning på balkongen, den får dock inte blända omgivningen. Installationen ska göras fackmässigt och armaturen vara av enkel typ.

Målning av golv och tak på loftgång eller balkong
Observera att målning av golv eller tak inte bör göras om fukten kan komma åt dessa ytor. Golven blir hala och färgen lossnar på såväl golv som tak. Om det är torra förhållanden ska målning utföras med rätt färg med rätt kulör. Se nedan.

Målning av träpaneler på loftgång eller balkong
Man kan få ersättning för målarfärg för utomhusbruk när man målar ytorna själv (gäller träytor på balkonger, terrasser, loftgångar, uteplatser där brf Vingen är underhållsansvarig). Färgen ska vara av rätt kvalitet och kulör. Se nedan.

Ersättning för utlägg redovisas på blankett som lämnas tillsammans med kvittot till kassören som ser till att utlägget betalas. Medlemmen ansvarar för att rätt färg används. Blankett utlägg

Ovanstående gäller inte för de ytor som inte varit målade från början (betongytor), utan målats på initiativ av tidigare boende, i dessa fall kan istället pengar från inre fonden användas.

  Träpaneler på loftgångar och balkonger
DemiDeck Täcklasyr ljus antikvit nr 0802-G98Y (0471)

Betongtak loftgångar
Vit silikatfärg kulör lika ovan. 

Markis
Ansökan om uppsättning av markis ska lämnas till styrelsen (info@vingen.com) med uppgift om placering, montör och med förslag till val av markisduk.
Avtal ska tecknas med föreningen som bl.a. upphäver fastighetsägaransvaret. Markisavtal
Den boende är ansvarig för att återställa vid ev. borttagning av markis

Nät på balkong eller loftgång (för katter)
Styrelsen för brf Vingen ska informeras när balkong eller loftgång ska utrustas med nät.
För att nätet ska se prydligt och snyggt ut har styrelsen beslutat om att det måste göras enligt nedan:

Hönsnät eller liknande ofärgat nät med tunna trådar ska användas. Det måste dock vara så stabilt att inte fåglar kan fastna i det (ex vis fiskenät eller bärnät får inte användas).
Nätet ska spännas upp i en ramkonstruktion som helst ska var av aluminium, alternativt kan det göras av trä som målats så att det ser ut som aluminium.
Konstruktionen måste förankras så stabilt att den varken kan lossna eller föra oväsen då den utsätts för väder och vind.

Utifrån synliga hörnstolpar, över- och underliggare får inte vara gjorda av kraftigare dimension än+ 50 x 50 mm. Helst bör inga ytterligare stödribbor användas, men om de anses nödvändiga så ska de inte vara kraftigare än 20 x 20 mm och dessutom vara placerade med minst 1 m avstånd.

Klinker på terrass


Den medlem som vill lägga klinker på sin terrass som har ett bostadsrum under terrassen (dvs inte frihängande balkonger, eller loftgångar) ska anmäla detta till styrelsen. Styrelsen kommer i så fall att lägga ett nytt tätskikt innan klinkern monteras. I föreningen finns ca 30 lägenheter av denna typ.

Loftgångar
Generellt gäller att tillstånd för förändringar ska inhämtas av styrelsen. Speciella regler ska utarbetas av styrelsen för förändringar. Ett principbeslut har tagits att det – under förutsättning att gällande regler för utförande följs – är tillåtet att sätta en dörr i valvet på loftgången. För uppsättning av dörr eller gallergrind i valvet mellan lägenheter på samma loftgång krävs tillstånd och speciella regler gäller. Kontakta styrelsen för mer information.
Vid borttagande av konstruktionen måste ev borrhål tätas enligt särskilda anvisningar.


Ändring av tamburdörr
Om ni byter till s k säkerhetsdörr måste den nya dörren minst ha samma brandklass, värmeisolering och ljudklass som den tidigare dörren. Dörren ska ha samma utseende som den tidigare.

Glas i dörr
Om man vill sätta in fönster i ytterdörren måste man ansöka om styrelsens tillåtelse. Man är också skyldig att skicka in en bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret.

Regler för ytterdörrar (Pdf)

Om man vill ändra entrédörren till sin lägenhet ska man lämna en beskrivning av önskad ändring till styrelsen för godkännande (läs Regler för ytterdörrar för tillåtna färger och material).

Styrelsen har fattat principbeslutet att man får montera in fönster i sin ytterdörr under följande förutsättningar:

  • Diagonalt fönster ska ha måttet 250×250 mm, monteras med hörnen upp respektive ned. Monteras 1320-1400 mm från tröskelns övre kant
  • Fönster som inte monteras diagonalt ska ha måtten 300x300mm (se Pdf om ytterdörrar, länk ovan)
  • Krav på brandklass på inglasningen finns inte

Styrelsen vill också påpeka att inbrottsrisken kan öka, varför det kan vara skäl att ha ett starkt glas och en stark infästning.

Gör så här:

  • Ta del av Pdf:en Regler för ytterdörrar ovan
  • Ansök hos styrelsen, info@vingen.com om tillstånd
  • Gör bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret. Åtgärden är dock inte bygglovspliktig
  • Genomför ändringen

Parabol, annan antenn
Kräver skriftlig ansökan till styrelsen samt godkännande.
Observera att för många lägenheter finns inte möjlighet att få in satellitsignal med de krav på montaget som styrelsen beslutat.
Länk till parabolavtal. Avtal parabolantenn

  Inglasning av loftgång eller balkong

Meddela styrelsen att du vill glasa in. Du får då handlingar som hjälper dig.
Gör så här: Ansök hos styrelsen, info@vingen.com om tillstånd.

Anlita en entreprenör (du får tips av styrelsen). Avtal ska skrivas med styrelsen.
En bygganmälan måste skickas till Stadsbyggnadskontoret (av den sökande). Det kostar c:a 700 kr Genomför inglasningen

Här har du en kortversion av gällande regler: Råd-o-tips-vid-renovering-sept-2015 och en blankett för ansökan om ändringar i din lägenhet blankett