Brf Vingen har en medveten och genomtänkt miljöpolicy. Föreningen har till exempel både grovsoprum, källsorteringsrum och kompostanläggning. För regler för grovsoprum och källsorteringsrum, se under REGLER.

Föreningen har följande riktlinjer för miljötänkande:
• Föreningen ska respektera miljökraven i gällande lagar och förordningar samt i Stockholms stads och stadsdelsförvaltningens arbete för en bättre miljö.
• Föreningen ska delta i och aktivt påverka sopsamfällighetens verksamhet med fastighetsnära källsortering, hämtning av sorterat avfall och hantering av miljöfarligt avfall.
• Föreningen ska väga in miljöaspekter på alla sina ansvarsområden i såväl verksamhetsplaner som löpande arbete och utvärderingar. Åtgärder för miljön ska dock vara ekonomiskt försvarbara.
• Föreningens miljöarbete ska präglas av långsiktighet, samverkan, förebyggande, uppföljning och öppenhet för nya lösningar. Målsättningen är att höja medlemmarnas medvetenhet om miljöfrågornas betydelse i ett modernt bostadsområde.
• Energisnåla och miljövänliga produkter/material ska prioriteras vid reparation, om- och tillbyggnad, drift, underhåll och lokalvård.
• Miljökrav ska ställas vid upphandling av tjänster, inköp av varor och vid utformning av avtal med hyresgäster.
• Odling och markbearbetning ska ske på ett ekologiskt riktigt sätt. Trädgårdsavfall och matrester från hushållen bör komposteras och jorden användas i föreningens egna odlingar och rabatter.
• En renare trafikmiljö eftersträvas i bostadsområdet, bl a genom alternativt drivna transportfordon och bilpool för de boende.
• Föreningen ska uppmuntra till en levande diskussion om miljöfrågor och kontinuerligt ge medlemmarna aktuell information.

Energideklaration
Den första oktober 2006 infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader. Detta innebär att Vingens fastigheter måste energideklareras under året. En mängd uppgifter har därför samlats in om areor, värme-, el- och vattenförbrukning. Styrelsen har därefter genomfört denna deklaration med hjälp av en konsult hos företaget YIT. Resultatet har anslagits i trapphusen. I sitt slututlåtande anges att Vingen är en välskött förening som investerar i den dagliga driften, vilket resulterar i bra energianvändning. Efter deklarationen har föreningen dessutom helt övergått till förnyelsebara energikällor för el, d.v.s. vind, vatten och biobränsle.

Radonmätning
Alla fastighetsägare är ålagda av miljöförvaltningen att redovisa resultatet av en radonundersökning. Brf Vingen anlitade Granlund & Rognes Radoninventering AB som genomfört undersökningen. Medelvärdena visar att radonhalten i Vingen ligger klart under riktvärdena för radon, som är 200 Bq/km3 lägenhetsyta.  Läs mer om Sopsamfälligheten