ETT PAR SKRIVFEL I STÄMMOMATERIALET

Punkt 21 i dagordningen anger att antalet ledamöter i valberedningen enligt stadgarna ska var högst två ledamöter. Det ska vara LÄGST två ledamöter:

§ 26 Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Numreringen av motionerna i dagordningen stämmer inte fullt ut överens med numreringen i underlaget. Gå på rubrikerna i dagordningen och leta fram rätt motion i underlaget. – Vi ber om ursäkt för våra fel och tack till alla som påtalat dessa!