Vingen är en ekonomisk och ideell förening. Det är en av Stockholm största bostadsrättsföreningar. Den har inget vinstintresse utan drivs för att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen på bästa sätt. Det innebär bland annat att månadsavgifterna ska vara anpassade för att täcka utgifter för drift, planerat framtida underhåll samt räntor och amorteringar.

Underhållskostnader

Den löpande skötseln, reparationer och planerat underhåll av fastigheterna är den största utgiftsposten i Vingen. Den utgör över 1/4 av de totala kostnaderna.

Underhållsbudget

Styrelsen upprättar varje år en underhållsbudget för att planera och styra kostnaderna för underhållet. Dessutom finns en 3-årsplan och en 50-årig underhållsplan. Det behövs för att hålla en någorlunda jämn underhållskostnad varje år. En s k yttre fond används för underhåll av fastigheterna. Till den avsätts varje år en summa pengar som avser det planerade framtida underhållet av fastigheterna. På så vis slipper föreningen kraftiga svängningar av månadsavgifterna då större renoveringar eller investeringar ska göras.
Det finns också en s k inre fond för underhåll av enskilda lägenheter. Från månadsavgifterna avsätts en summa till den inre fonden. Detta är medlemmens pengar och ska användas till reparationer och förbättringar av lägenheterna.

Energikostnader
Till de största utgiftsposterna för föreningen hör uppvärmning samt förbrukning av el och vatten. Dessa utgör tillsammans ungefär 1/5 av föreningens totala kostnader, en utgift som alla i föreningen direkt kan vara med och påverka genom att inte ha för hög inomhustemperatur, samt att vara sparsamma med el- och vattenförbrukningen.

Kapitalkostnader
En av de största utgiftsposterna för föreningen är bostadslånen som utgör ca 1/4 av den totala kostnaden. Räntorna för lånen varierar med tiden och kostnaden är beroende av det aktuella ränteläget när lånen ska omplaceras. Därför har Vingen en lånestrategi att fördela lånen på olika perioder då de omsätts.

Organisation

Vingens styrelse har ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och beslutar om den löpande verksamheten under mandatperioden. Upphandlingar, avtalsfrågor, ekonomisk planering, fakturahantering, handläggning av föreningens lån är exempel på ekonomiska frågor som hanteras av styrelsen.

Ekonomifunktionen i Vingen hanteras av vald ekonomiansvarig styrelseledamot som bland annat sköter fakturakontroll, föreningens kassa och hanteringen av bostadslån.

Vissa ekonomifunktioner köps av HSB Stockholm som sköter bokslut, den löpande redovisningen och stora delar av lägenhetsadministrationen.
Har du frågor eller vill prata om föreningens ekonomi är du välkommen att kontakta ekonomiansvarig, gärna via e-post: ekonomi@vingen.com

Revisorer

Styrelsens verksamhet och ekonomiska redovisning granskas varje år av revisorer. Den ordinarie årsstämman utser en ordinarie revisor och en suppleant bland medlemmarna. Dessutom revideras årsredovisningen av en extern professionell revisor.

Finanspolicy

kan du läsa i bifogade dokument. Finanspolicy Vingen 2009