Renovera och bygga om

Här nedan finns råd och tips samt regler för ombyggnad av din lägenhet. Söker du hantverkare kan HSB:s entreprenörslista kanske vara till hjälp. Kolla HSB Stockholms hemsida.

Innehåll

Allmänt

Avfallskvarnar

Balkonger och loftgångar

Balkong- och loftgångsinglasning

Belysning på balkong

Klinker på terrass

Markis

Nät på balkong eller loftgång (för katter)

Tak över balkong

Parabol, annan antenn

Renovera badrum

Renovera kök

Uteplats i bottenplan

Ändring av entrédörr

Allmänt

Grundläggande regler för ombyggnad/förändring framgår av föreningens stadgar §31.

Inom din lägenhet har du stor frihet att göra förändringar utan att fråga styrelsen. Men observera att om förändringarna gäller ventilations- eller värmesystemen måste du alltid be styrelsen om tillstånd.

Du får t ex inte byta ut spiskåpan mot en kåpa med tryckande fläkt. Alla förändringar som kan påverka fastigheten eller säkerheten måste utföras fackmannamässigt. Det gäller till exempel ändringar av elsystem eller nytt tätskikt i badrum.

KONTAKTA ALLTID STYRELSEN FÖRST NÄR DU SKA RENOVERA BADRUM ELLER KÖK!

Förutom ventilationen och värmesystemet i lägenheten måste boende alltid fråga styrelsen när det gäller ombyggnader utomhus som inglasningar, markis, paraboler, ommålning av staket, m m. Anledningen till detta är att byggnadernas funktion inte får äventyras och att intrycket av vår förening inte får försämras av installationer som inte ser bra ut. Felaktigt eller icke fackmannamässigt utförda renoveringar kan medföra skador med stora kostnader för föreningen som följd.

VARNING: Spika inte i värmerör!

Om du ska spika eller skriva längs golvsockeln eller vid tröskeln till entrédörr eller balkongdörr måste du förvissa dig om att du inte gör hål på värmerören som löper längs ytterväggarna runt hela lägenheten i bredare socklar (plast eller trä) eller under trösklar i yttervägg. Om du gör hål kan du orsaka svåra vattenskador. Förvissa dig alltid om att inga rör ligger i vägen.

Råd och tips: Råd-o-tips-vid-renovering juni 2021

Avfallskvarnar

Det är inte tillåtet att installera avfallskvarnar.

Balkonger och loftgångar

Uppförande av ny balkong är inte tillåtet. Allmänna trivselregler ska följas.

Det är tillåtet att sätta en dörr i valvet mellan två loftgångar men det kräver tillstånd av styrelsen.

Du får måla ytor utanför din lägenhet – men OBS, rätt kulör och typ av färg måste användas. Kontakta Vingens fastighetsskötare Christer Söderström som tar hem målarfärg till dig.

Balkong- och loftgångsinglasning

Inglasning kräver godkännande av styrelsen. Glasar du in din uteplats/entré i bottenplan ska ev staket återställas efter inglasning. Om staket saknas ska nederdelen vara i samma faluröda färg som omkringvarande trä. Föreningen har inget allmänt bygglov. Påtala detta för din entreprenör så du kan ansöka själv. Avtal hittar du under rubriken Blanketter och avtal.

Belysning på balkong

Det är tillåtet att installera belysning på balkongen. Den får dock inte blända omgivningen. Installationen måste göras fackmannamässigt och armaturen vara av enkel typ.

Klinker på terrass

Det är möjligt att lägga klinker på en terrass som har ett bostadsrum under terrassen (dvs inte på friihängande balkonger eller loftgångar). Anmälan ska göras till styrelsen. Styrelsen ansvarar för att ett nytt tätskikt läggs innan klinkergolvet monteras.

Markis

Avtal ska skrivas med styrelsen. Avtal finns under Blanketter och avtal.

Nät på balkong eller loftgång (för katter)

Hönsnät eller liknande ofärgat nät får användas. Det måste vara så stabilt att inga fåglar fastnar i det. Nätet ska spännas upp i en ramkonstruktion som bör vara av aluminium, alternativt av trä som målats så det ser ut som aluminium. Konstruktionen måste vara så stabil att den inte kan lossna vid snö eller stark vind.

Tak över balkong

Vissa balkonger (ej loftgångar) är inte försedda med tak.

Om du vill skaffa tak ska du tänka på följande:

  • Kontakta styrelsen för godkännande innan du söker bygglov.
  • Taket ska utföras i enlighet med styrelsens anvisningar.
  • Taket behöver normalt utföras med snörasskydd och hängrännor.
  • Bostadsrättshavaren har ansvar för att bevaka ev olycksrisker. Under vintern gäller det främst istappar, som måste tas bort.
  • Avtal ska skrivas mellan medlemmen och föreningen för att klarlägga ansvaret för ev skador som kan uppkomma pga taket.
Parabol, annan antenn

Avtal ska skrivas med styrelsen. Avtal finns under Blanketter och avtal.

Renovera badrum

Här gäller speciella regler. Se under rubriken Renovering av badrum.

Renovera kök

Här gäller speciella regler. Läs dokumentet Råd & Tips vid renovering.

Uteplats i bottenplan

Efter förfrågan (ej med automatik) kan det vara tillåtet med lågt staket i falurött trä som stopp för löv och annat. Om plantering önskas utanför staketet ska skötselavtal skrivas och boende bekostar och sköter. Glasar du in din uteplats/entré i bottenplan ska eventuellt staket återställas efter inglasning. Om staket saknas ska nederdelen vara i samma faluröda färg som omkringvarande trä.

Uteplats i bottenplan, angränsande till gemensam trapplott: Faluröd spaljé får byggas fram till uteplatsen med trädäck/plattsättning (denna yta tillhör lägenheten), efter samråd med styrelsen. Boende underhåller spaljé, trädäck och plattor.

Inskyddsskyddande häck får planteras (uppväxt höjd ca 1,50-1,80 m) med öppning närmast gata/gång för trädgårdsentreprenör, som ska kunna sköta yta och växter om boende ej sköter själv. Boende som begärt att få sköta ytan själv ska skriva under skötselavtal. Ytan besiktigas i samband med årlig marksyn.

Ändring av entrédörr

Det är tillåtet att byta entrédörr till en s k säkerhetsdörr eller annan dörr.

Läs dokumentet Råd & Tips vid renovering.