Garage

Garaget är öppet för medlemmar i Vingen samt externa hyresgäster.

Vingen har ett garage på Gondolgatan 12 med 343 parkeringsplatser för bil, och 9 parkeringsplatser för motorcykel. Det finns även en gästparkering på första halvplanet, för besökande till föreningen. Koder till denna hittar du på avgiftsaviseringarna. Gästparkeringen betalas i automat på samma plan eller via app.

Garagefastigheten ägs av föreningen, men grannfastigheten Piloten nr 2 disponerar 54 platser enligt servitut.

Av de 343 bilplatserna är 92 försedda med el-uttag för motorvärmare. För rörelsehindrade finns 6 av platser reserverade. Numera finns det 20 elladdplatser att hyra samt 3 elladdplatser på gästparkeringen. Det finns också nio MC-platser.

Priser:
En p-plats utan motorvärmare kostar 700 kr/månad (plus moms för externa hyresgäster).
En p-plats med motorvärmare kostar 800 kr/månad (plus moms för externa hyresgäster).

En elladdplats kostar 925 kr/månad (ej tillgängligt för externa hyresgäster). Därtill kommer elförbrukningen, som läggs till lägenhetsinnehavarens månadsavi i efterskott.
MC-platser kostar 350 kr/månad (plus moms för externa hyresgäster).

Tillträde till garaget får du med din tagg 1 och 2. Önskas flera taggar kostar dessa 300 kr/st, vilket är en administrativ kostnad som inte återbetalas.

Du kan anmäla ditt intresse för garageplats genom att logga in på Mitt HSB (för Vingens medlemmar), eller  ringa 010-442 11 00.

Städdagar i garaget:
Normalt genomförs tre städdagar per år i garaget. Alla bilar måste vara borta ur garaget klockan 8.00-16.00 under städdagarna, annars riskerar man att få straffavgift. Information om städning i garaget anslås i god tid vid garagedörrarna, på anslagstavlorna i trapphusen och på webbplatsen.
Om man absolut är förhindrad att flytta bilen måste man sopa sin p-plats i förväg. Skriv då en lapp ”Jag har sopat” och fäst på bilens vindruta. En gång om året städas dock garaget särskilt grundligt och då måste samtliga bilar utrymmas.

Följande villkor gäller för garaget:

Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten eller hyra ut garageplatsen i andra hand utan hyresvärdens medgivande.

Hyresgästen förbinder sig:

 • att i garaget inte införa andra typer av fordon än de som anges i detta kontrakt. Endast ett fordon per plats är tillåtet.
 • att i garaget inte utföra andra än smärre reparations- och justeringsarbeten, såsom byten av tändstift, däck el dyl. Uppläggning eller förvaring av material på garageplatsen är inte tillåtet.
 • att i garaget inte utföra biltvätt.
 • att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring för fordon som parkeras inom garageplatsen.
 • att följa gällande brandförsäkringsvillkor och dessa garageföreskrifter.
 • att ansvara för all skada inom garaget som vållas av hyresgästen själv, hyresgästens hushållsmedlemmar eller av hyresgästen anlitade personer.

För upplåtelse av garageplats med eluttag eller laddare för elbilar gäller särskilt:

 • att tillhandahålla för ändamålet godkänd adapter eller anslutningskabel utöver eventuell fast kabel från hyresvärden. Motorvärmeuttaget får inte användas till laddning av el- eller hybridbilar.
 • att endast elapparater, adapter och anslutningskabel avsedda för elbilsladdning eller motorvärmare som uppfyller gällande säkerhetskrav används.
 • att eluttaget alltid ska hållas låst.
 • att anslutningskabel inte får vara ansluten till eluttaget då kabeln inte är kopplad till elapparat.
 • att omedelbart anmäla uppkommit fel på eluttaget eller laddaren till hyresvärden eller dennes ombud.
 • att svara för att anslutet fordon vid laddpunkt, elapparat, anslutningskabel och adapter vid användningen är i fullgott skick.
 • att endast det eluttag eller laddpunkt som tillhör garageplatsen används.
 • att säkerhetsföreskrifter och bruksanvisning som framgår av anslag vid laddare, eller som tillställts hyresgästen på annat sätt, måste iakttas vid användning av laddaren.

Samtliga fordon ska vara i körbart skick.

Hyresvärden äger rätt att, om så erfordras, omflytta hyresgästen till annan anvisad garageplats. Detta bland annat för att göra plats vid laddplatser för eldrivna fordon.

Hyresvärden äger tillträde till garageplatsen för utförandet av erforderliga reparations- och underhållsarbeten, inklusive städning av garaget.

Hyresvärden är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning eventuellt uppkommen skada på eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och reservdelar samt däri förvarade effekter, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal.

Hissarna i garaget
Hissarna i garaget ägs inte av föreningen utan av ägarna till fastigheten Piloten 2, där Tornadoskolan hyr lokaler. Observera att det finns två hissar som ger tillträde till garageplanen, en från Pilotgatan 34 och en från Pilotgatan 16.